^вгору
  
  
  
Get Adobe Flash player

Батьківський комітет інформує

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

 Одеська область, Роздільнянський р – н                                “_____ “ ________________  р.

  с. Кучурган

 

      ДНЗ “Сонячна гронка” с. Кучурган у особі завідувачки Ситнікової Наталії Василівни, що діє на підставі Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” і Статуту установи, з одного боку, та батьків дитини ________________    з другого боку, домовилися про наступне.

 

  1. 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

            Предметом цього договору є спільна діяльність по організації виховання та утримання дитини в установі.

            Спільна діяльність проводиться сторонами згідно з даним договором.

            Режим роботи  дошкільного навчального закладу становить 10 годин на добу, 5 днів на тиждень, з 7.30 до 17.30, вихідні - субота та неділя.

            Відповідно до Закону України „Про дошкільну освіту” послуги щодо виховання дітей у дошкільному навчальному закладі надаються безкоштовно.

  1. 2.ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН:

ДНЗ “Сонячна гронка” с. Кучурган зобов’язується:

            Відповідно до Базового компонента дошкільної освіти забезпечувати:

  • збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дитини;
  • виховання у дитини любові до України, шанобливе ставлення до родини, повагу до народних традицій і звичаїв, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення і довкілля;
  • формувати особистість дитини, сприяти розвитку її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
  • виконувати вимоги навчально – виховної програми, підготовку дитини до подальшого навчання, забезпечувати соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту;
  • здійснювати соціально – педагогічний патронат сім’ї, надавати консультативну допомогу сім’ї з питань виховання та розвитку дитини.

            Забезпечувати вихованців якісним гарячим  3  (триразовим) харчуванням.

            Забезпечувати комфортні та нешкідливі умови перебування дитини у дошкільному навчальному закладі.

            Дотримуватись установленого  режиму дня згідно з санітарними правилами та графіком роботи установи.

  1. 3.Батьки або особи, які їх замінюють, обов’язуються:

    Сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти в ДНЗ “Сонячна гронка»

    с. Кучурган  відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

            Виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля.

            Постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей.

            Поважати гідність дитини.

            Виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

            Дотримуватись правил гігієни та санітарії.

            Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку та Статуту дошкільного навчального закладу.

            Відповідно до чинного законодавства України своєчасно (до  14 числа кожного місяця) забезпечувати оплату за харчування дитини в установі, зберігати документ про оплату.

            Брати участь у громадському житті дошкільного навчального закладу, постійно відвідувати групові та загальні батьківські збори.

            Виконувати рішення батьківських зборів, рішення батьківського комітету.

            Брати участь у святкових культурно - масових заходах групи та дошкільного навчального закладу.

            У зв’язку з недостатнім бюджетним фінансуванням:

            Забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної освіти: придбання посібників, іграшок, канцтоварів.

            Забезпечувати умови для  виконання культурно – гігієнічних вимог утримання приміщення ДНЗ “Сонячна гронка”: своєчасно забезпечувати миючими засобами згідно з нормами, виконувати ремонтні роботи.

            Брати участь у зміцненні матеріальної бази закладу, щомісячно надавати благодійну допомогу у розмірі 25 грн. на розвиток закладу.

            При зарахуванні дитини до ДНЗ “Сонячна гронка” відпрацювати на благоустрої закладу 6 годин та надати матеріальну допомогу залежно від фінансової спроможності сім’ї  ( п.  7.4.  Статуту закладу).

  3.13. Не допускати пропусків дитиною закладу без поважних причин, запізнень,     

 порушень режиму установи.

3.14. Своєчасно повідомляти до закладу у разі хвороби дитини.

3.15. Після хвороби чи інших причин відсутності надавати довідку лікаря про стан здоров’я дитини.

3.16. Не приводити хвору дитину у дошкільний навчальний заклад, у разі виникнення ускладнень або інших відхилень у стані дитини негайно повідомляти вихователя групи.

3.17. У разі алергійних реакцій або хронічних захворювань дитини повідомляти медичний персонал та педагогів у групі.

3.18. Під час ранкового прийому передавати дитину лише  вихователеві групи персонально. Не дозволяється самостійно відпускати дитину до дошкільного закладу.

3.19. Забирати дитину вчасно із дошкільного навчального закладу -до 17.15 год.

3.20. Забороняється забирати дітей із ДНЗ “Сонячна гронка” неповнолітнім або стороннім особам, яких не  зазначено батьками у письмовій заяві,

3.21. Батькам чи іншим особам напідпитку приходити за дітьми забороняється.

4. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „Сонячна гронка” с. Кучурган  МАЄ ПРАВО:

4.1. Відрахувати дитину із дошкільного навчального закладу:

   * на підставі документу лікувальної установи про протипоказання щодо відвідування дошкільного навчального закладу;

  * за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі власної заяви;

  * у разі невідвідування дошкільного навчального закладу понад один (1) місяць  без поважних причин та попереднього узгодження;

  * у разі порушення терміну розрахунку за перебування дитини у дошкільному закладі.

5. БАТЬКИ МАЮТЬ ПРАВО:

1.На отримання якісних послуг;

2. Звертатись до адміністрації у разі невиконання питань щодо надання освітніх послуг, умов утримання, оплати за перебування дітей у дошкільному навчальному закладі.

3. Бути обраним в органи громадського самоврядування у дошкільному закладі.

4. Вносити пропозиції щодо поліпшення умов утримання та якості надання освітніх послуг.

5. На збереження місця у ДНЗ під час літнього оздоровлення (не більше 1 місяця).

6. Захищати права дитини у відповідних державних органах.

6. ПОРЯДОК  РОЗРАХУНКІВ

6.1. Плата за харчування дитини вноситься на рахунок дошкільного навчального закладу відповідно до документа про оплату не пізніше 14 числа кожного місяця.

6.2. Благодійні та цільові внески вносяться на рахунок дошкільного навчального закладу в порядку, встановленому батьківським комітетом дошкільного навчального закладу.

      7. Термін дії договору.

          7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє весь період

              перебування дитини у дошкільному навчальному закладі.

       7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором однією із сторін, друга має право розірвати угоду. У цьому разі Сторони зобов’язані попередити одне одного письмово за два тижні до розірвання Договору.

       7.3. Договір може бути розірваним за згодою Сторін після повного розрахунку за перебування дитини у дошкільному навчальному закладі.

        8. Інші умови.

8.1. При невиконанні чи неналежному виконанні обов’язків за договором однією із сторін друга сторона вправі розірвати справжній договір. У цьому випадку сторони повинні попередити одне одного письмово за два тижня про розірвання договору.

 

      ДНЗ “Сонячна гронка” с. Кучурган                                       Батьки  дитини:

    Завідувач _________  Ситнікова Н. В.                                     _________________________

    Адреса: Одеська область,                                                          ________________________

    Роздільнянський район,                                                              ________________________

    с. Кучурган  вул. Шкільна                                                  ________________________

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.